L’Educació Infantil, de P3 a P5

L’etapa d’Educació Infantil té com a objectiu principal desenvolupar globalment les capacitats dels infants:

 1. Potenciant en els nostres alumnes un bon autoconeixement, desenvolupant, poc a poc, la seva autonomia, amb seguretat i benestar emocional, i afavorint l’establiment de relacions afectives amb els altres.
 2. Procurant, en el nostre dia a dia, que els nostres alumnes construeixin, a partir de les seves vivències, nous aprenentatges mitjançant la descoberta i interpretació del seu entorn, sempre tenint en  compte que els aprenentatges siguin significatius, que els interessin, que siguin engrescadors, partint sempre dels coneixements previs de cada nen i nena. Aprenen així a descobrir, observar i explorar.
 3. Treballant habilitats que desenvolupem d’una forma interdisciplinar com:
  • Els racons (racó de matemàtiques,racó de psicomotricitat fina i racó de lectoescriptura). Mitjantçant els quals els nens s’expressen, creen i manipulen.
   És així, com de forma vivencial aconsegueixen un aprenentatge significatiu. Amb aquesta metodologia també donem molta importància al treball cooperatiu.
  • Expressió corporal i emocional des de P-3 ja que creiem que l’educació emocional és la base de tots els aprenentatges.
  • Expressió oral mitjançant l’expressió de les emocions.
  • Pla lector (lectura diària mitjançant diferents suports com contes, làmines,PDI…). El nostre objectiu és que els nens gaudeixin de la lectura tot fomentant la comprensió.
  • Centres d’interès: Treballem a través d’uns centres d’interès que engloben la descoberta de l’entorn, les matemàtiques, el llenguatge i comunicació. Tot això a través del material que elaboren els propis infants (presentacions, imatges, informació de les famílies…)
  • Joc simbòlic: Donem molta importància a l’aprenentatge a partir del joc i per aquest motiu dediquem una tarda a joc simbòlic en la que es barreja l’alumnat de P3, P4 i P5.
  • Tallers: Una hora a la setmana de tallers on tots els alumnes del cicle d’Infantil es barregen i realitzen diferents tallers per tal de potenciar el treball cooperatiu i experimentar a partir dels materials donats.
  • Experimentació partint de les hipòtesis que fan els nens. Els nens aprenen de l’assaig-error i l’observació. En finalitzar cada experiment elaboren les seves pròpies conclusions.
  • Aprenentatge de l’anglès des de P3 d’una manera lúdica, amena i dinàmica per aconseguir una progressiva  adquisició i fluidesa oral.
  • ICT en anglès, ja que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació és un bon mitjà per a reforçar la llegua anglesa, al mateix temps que els alumnes es familiaritzen amb els conceptes propis de l’assignatura.
  • La música i la psicomotricitat també formen part dels aprenentatges cabdals dins l’etapa d’Educació Infantil.

En general, posem l’accent en la personalització de l’educació per atendre la diversitat de l’aula i les diferents maneres de construir els aprenentatges.

Família i l’escola són l’entorn immediat de l’alumne, per això atorguem molta importància a la relació estreta amb les famílies i la participació d’aquestes atès que és el primer referent afectiu dels infants.