Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil té com a objectiu principal desenvolupar globalment les capacitats dels infants: autoconeixement, seguretat i benestar emocional, relacions afectives amb els altres, descoberta i interpretació de l’entorn que l’envolta, habilitats d’expressió i comprensió mitjançant el llenguatge i anar adquirint autonomia personal i instruments d’aprenentatge.

En general, posem l’accent en el desenvolupament de la convivència i gestió emocional, autonomia i hàbits de treball.

La família i l’escola són l’entorn immediat de l’alumne, per això atorguem molta importància a la relació estreta amb les famílies i la participació d’aquestes ja que és el primer referent afectiu dels infants. La nostra escola ofereix l’ensenyament de segon cicle, que comprèn els alumnes entre 3 i 6 anys.

Més informació sobre Educació Infantil al Grèvol.

Educació Primària

L’etapa d’Educació Primària té com a objectiu principal proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti desenvolupar les habilitats personals i socials, d’expressió i comprensió, i la capacitat d’esforç de treball i d’estudi de forma autònoma.

Posa l’accent en els procediments com a eina fonamental per tal d’arribar als conceptes i així estructurar les estratègies, habilitats i coneixements per fomentar un aprenentatge significatiu i un desenvolupament integral de l’alumne.

L’Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics organitzats en tres cicles de dos anys (de 6 a 12 anys).

Més informació sobre Educació Primària al Grèvol.

Educació Secundària Obligatòria

L’Educació Secundària Obligatòria té com a principal objectiu proporcionar una educació que faciliti a tots els alumnes la incorporació a la vida adulta, a estudis posteriors i en general al desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida.

És important que l’alumnat adquireixi autonomia personal, responsabilitat i un pensament reflexiu i crític, que sàpiga expressar les seves idees, que solucioni problemes de la vida quotidiana i gestioni l’afectivitat en la relació amb els altres.

En aquest procés donem molta importància a l’acompanyament dels tutors que fonamenta el desenvolupament integral de l’alumne tenint en compte les seves diferents capacitats i aptituds.

L’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics (dels 12 als 16 anys).

Més informació sobre l’ESO al Grèvol.