Els òrgans de gestió de la cooperativa Escola Grèvol

La nostra cooperativa s’organitza mitjançat aquests òrgans de gestió:

 • El Consell Rector: L’òrgan de govern i gestió de l’escola com a empresa i garant del bon funcionament administratiu i econòmic.
 • Equip Directiu: L’òrgan que exerceix la direcció pedagògica de l’escola, responsable de promoure la innovació educativa i d’impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu.
 • El Consell Escolar: L’òrgan de representació de la comunitat educativa.
 • L’Associació de Mares i Pares (AMPA): Conjunt de pares i mares de l’escola que promouen la participació activa de les famílies a la comunitat educativa.

Cadascuna d’aquestes divisions té unes funcions i activitats diferents.

El Consell Rector

El Consell Rector, escollit per l’Assemblea General, és l’òrgan de màxima representació i govern de la Cooperativa, gestiona el centre i exerceix el control permanent i directe.

El formen deu membres, set socis de treball (mestres) i tres socis de consum (pares/mares).

Totes les persones sòcies poden ser membres del Consell Rector.

Segons els nostres estatuts els socis de treball elegeixen, per majoria, set membres que els representaran i els socis de consum voten als seus tres representants.

El Consell Rector actual està format per les següents persones:

 • Socis de consum: Miquel Dosta, Ainhoa Moran i Laura Torrabadella.
 • Socis de treball: Jordi Bonet, José Antonio Carrión, Sílvia Carrión, Meritxell Macià, Marina Mallol, Isabel Martínez-Zabaleta i Laura Rius.

Amb els càrrecs següents:

 • President: José Antonio Carrión
 • Sots-President: Ainhoa Morán
 • Secretari: Miquel Dosta
 • Vocals: Jordi Bonet, Sílvia Carrión, Meritxell Macià, Marina Mallol, Isabel Martínez-Zabaleta, Laura Rius i Laura Torrabadella.

Aquestes deu persones són elegides per un termini de quatre anys.

Equip Directiu

És l’òrgan que exerceix la direcció pedagògica de l’escola, responsable de promoure la innovació educativa i d’impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu.

L’equip directiu actual està format per les següents persones:

 • Direcció: Diana Salgado
 • Sots-direcció i responsable de qualitat: Jordi Zamacois
 • Coordinadora d’Infantil: Ariadna Pijuan
 • Cap d’estudis de Primària: Montse Giol
 • Cap d’estudis de Secundària: Angie Garcia
 • Coordinador d’innovació pedagògica: Albert Saragossa

L’equip directiu de l’escola es renova cada tres anys mitjançant convocatòria d’eleccions dins el claustre de docents.

El Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de representació de la Comunitat Educativa.

El Consell Escolar està constituït per:

 • El director del centre que actua com a President.
 • Tres representants de la titularitat del centre (Consell Rector de la Cooperativa)
 • Quatre representants dels professorat.
 • Quatre representants dels pares/mares o tutors/res dels alumnes (un d’ells designat per l’AMPA).
 • Dos representants de l’alumnat, a partir de 1r d’ESO.
 • Un representant del personal d’administració i serveis (PAS).

L’actual Consell Escolar està format per les següents persones:

 • Directora del centre: Diana Salgado
 • Sotsdirector del centre: Jordi Zamacois
 • Representants del titular: Silvia Carrión, Isabel Martínez-Zabaleta i Ainhoa Morán
 • Representants dels professors: Arantxa Ábalos, David Ferrer, Sara Jiménez, Alícia Mechó i Roger Vila
 • Representants dels pares: Rafael Cuadrado, Sara Seguí, Sílvia Tejedor i Francesc Vázquez (AMPA)
 • Representats dels alumnes: Albert Fort 
 • Representant PAS: Antònia Muñoz

La condició de membre electe, mitjançant votació, s’adquireix per quatre anys.

Cada dos anys es renova la meitat dels representants dels professors/es, pares/mares i alumnes.

Tenen dret a votar i a ser elegits representants tots els professors/es, pares/mares o tutors, els/les alumnes de secundària i el personal d’administració i serveis.

L’AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes està constituïda per tots els pares i mares que tenen fills/es que estudien a l’Escola Grèvol.

Des de l’AMPA es treballa conjuntament amb l’escola per tal d’assolir següents objectius:

 • Sensibilitzar i orientar els pares i mares sobre la seva responsabilitat en la col·laboració amb l’escola.
 • Estimular un diàleg permanent entre les famílies i l’escola.
 • Col·laborar a les activitats educatives del centre i promoure l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Preparar, impulsar i desenvolupar els programes que permetin realitzar el conjunt d’activitats extraescolars procurant el seu manteniment i promovent l’ampliació d’aquestes activitats dirigides a alumnes i pares, tant en l’aspecte esportiu com en el cultural.
 • Promoure les activitats de formació de pares.
 • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn i del barri.

La Junta de l’AMPA regeix, administra i representa l’associació i està composta pel President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer i els diferents Vocals de cada comissió.

L’actual AMPA està formada per les següents persones:

 • President: Francesc Vázquez
 • Sots-president: Joan Serras
 • Tresorer: Josean Carrascal
 • Vocalia culturals: Daniel Hallado
 • Vocalia esportives: Francesc Vázquez
 • Vocalia delegats: Joan Serras
 • Vocalia de festes: Rafael Cuadrado
 • Vocalia TI: Josean Carrascal

La Junta és escollida pels socis de l’AMPA que exerceixen el càrrec durant un període de tres anys.