L’Educació Primària, de 1r a 6è

L’Educació Primària és la primera etapa obligatòria de l’ensenyament i també la més llarga.

És per tant una etapa plena de canvis a tots els nivells; emocionals, socials i d’aprenentatge de noves habilitats i de noves rutines.

És per això que s’estructura en tres cicles: inicial, mitjà i superior.

Entenem que la finalitat d’aquesta etapa és proporcionar les eines necessàries per entendre el món en el qual estan creixent, tot desenvolupant coneixements, capacitats, competències i actituds necessàries que els permetin:

 • Ser i saber estar.
 • Saber fer.
 • Prendre decisions.
 • Aprendre a pensar.
 • Aprendre a aprendre.

Tenint en compte que no tots els nens presenten un mateix ritme evolutiu, acompanyem els nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge, perquè assoleixin una competència social i emocional, atenent la diversitat i facilitant l’adquisició d’unes estratègies d’aprenentatge.

Aspectes importants de l’etapa de primària són:

 • Acció tutorial: acompanyar als nostres alumnes en la vessant més personal i emocional per tal que rebin el suport personal necessari, vetllant en tot moment pel seu benestar personal.
 • Desdoblaments: les competències matemàtiques i lingüístiques en llengua catalana i anglesa es treballen en grups reduïts i heterogenis. Això permet tenir un ensenyament més personalitzat i establir unes dinàmiques a classe molt més participatives i actives.
 • Treball global: les competències de l’àmbit del coneixement del medi es treballen en metodologia de projectes. L’alumne passa a ser el motor de l’aprenentatge, es treballa en equips de treball i el coneixement se cerca i s’elabora.
 • Competència digital: els alumnes assoleixin les competències digitals mitjançant l’ús d’ipads, portàtils i monitors interactius des de les diferents matèries dins del procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Educació emocional, pla d’expressió: a través de dinàmiques i jocs, en grup reduït treballem les emocions, la resolució de conflictes, l’autoconeixement, les habilitats socials i l’expressió corporal.
 • Pla lector: cada dia es destinen 30 minuts al gaudi de la lectura a través de diferents activitats amb l’objectiu de fomentar la millora de les habilitats lectores i potenciar el gust per la lectura.
 • Convivències: moment fonamental per fer cohesió de grup i refermar o crear vincles nous tant amb companys com amb mestres. Cicle inicial i cicle mitjà realitzen unes convivències de 3 dies a principi de curs, i cicle superior al gener té la setmana d’esquí.

A més a més d’això, al llarg de l’etapa ens plantegem diferents activitats que intenten potenciar les habilitats dels alumnes tot donant resposta al seu moment maduratiu.

 • Racons: Per tal de donar continuïtat a l’etapa d’infantil es plantegen racons d’aprenentatge per tal de treballar els continguts d’una manera més lúdica.
 • TRIE (Tècniques de Recerca i Experimentació): Mitjançant aquesta assignatura fomentem les habilitats més competencials dels alumnes. És la matèria més competencial on l’alumne és el protagonista de l’aprenentatge.
 • Acció tutorial: De forma grupal i individual, a través de dinàmiques, jocs i xerrades informals intentem apropar-nos a la vessant més personal i emocional dels alumnes per poder recolzar-los i donar el suport necessari, tot vetllant en tot moment per el seu benestar personal.

En definitiva, intentem que els continguts de les diferents àrees d’aprenentatge s’organitzin de manera que puguin ser multifuncionals i competencials i que donin les eines necessàries per tenir una base que els desperti la curiositat i els permeti continuar l’aprenentatge al llarg de la vida per donar respostes innovadores a una societat cada cop més canviant.