Un dels nostres reptes és preparar els alumnes per al món futur que els espera.

Principis

Hi ha principis que afavoreixen aquest desenvolupament competent i que, com escola, treballem amb els nostres alumnes:

 • Gaudir del procés d’aprenentatge
 • Fomentar la convivència
 • Acompanyar amb una atenció personalitzada
 • Realitzar una formació integral
 • Fomentar l’autonomia
 • Treballar per la inclusió i diversitat
 • Potenciar la creativitat
 • Educar en valors: autoestima, cooperació, iniciativa, respecte i responsabilitat

En el nostre Projecte Educatiu destaquem els següents objectius educatius:

Objectius generals

 • Educar íntegrament els alumnes com a persones responsables per aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat.
 • Aprendre a ser i a actuar de forma autònoma, a tenir esperit crític, a assolir seguretat afectiva i emocional i a formar-se una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Aprendre a pensar i a comunicar de forma adequada segons el context.
 • Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa, a desenvolupar la capacitat de l’esforç, a fomentar el plaer del treball i la creativitat i a tenir una actitud de curiositat i respecte.
 • Aprendre a conviure i habitar el món, desenvolupar les capacitats i habilitats socials per saber viure en la diversitat, fomentar actituds de comprensió, tolerància i respecte.

Objectius específics:

 • Arribar al ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes.
 • Educar-los en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.
 • Educar-los en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, així com en la prevenció de conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos.
 • Educar-los en la responsabilitat individual, en l’esforç personal i en el gust per la feina ben feta.
 • Formar els nostres alumnes per la pau, el respecte als drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. Així com adquirir els valors que propicien el respecte cap als éssers vius i el medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 • Desenvolupar la capacitat dels alumnes per regular el seu propi aprenentatge, per confiar en les seves aptituds i coneixements, així com per desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor.
 • Formar-los en el respecte i reconeixement de la pluralitat lingüística i cultural del país i de la interculturalitat, com un element enriquidor de la societat.
 • Adquirir hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics, així com desenvolupar hàbits saludables.
 • Capacitar-los per l’exercici d’activitats professionals.
 • Capacitar-los per la comunicació en la llengua catalana, castellana, anglesa i en l’opcionalitat d’una segona llengua estrangera.
 • Preparar-los per l’exercici de la ciutadania i per la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable i amb capacitat d’adaptació a les situacions canviants de la societat del coneixement.
 • Donar-los una visió transcendent de la persona i una visió cristiana de la vida, respectant sempre la llibertat de tots els alumnes, les famílies i els professionals que treballen a l’escola.
 • Potenciar l’educació emocional com a peça clau dels aprenentatges i en el desenvolupament de tot tipus de capacitats (cognitives, motrius, relacionals, d’equilibri personal, d’inserció i actuació social).
 • Adquirir eines perquè l’alumne es pugui conèixer i sàpiga utilitzar el seu instrument (ment, cos i veu) en qualsevol situació que se li pugui plantejar.

Relació família-escola

Creiem que per aconseguir-ho és fonamental que la relació família-escola sigui de col·laboració mútua.

L’educació no es genera en compartiments tancats, sinó que es necessiten canals de comunicació i una acció coordinada entre la família i l’escola perquè els infants es desenvolupin intel·lectualment, emocionalment i socialment en les millors condicions.