Atenció psicopedagògica

L’equip psicopedagògic i d’atenció a la diversitat atén les necessitats de tots els alumnes de l’escola des de l’etapa d’Educació Infantil fins a l’ESO.

La seva intervenció està centrada en el seguiment de les diferents necessitats dels alumnes, tant psicològiques com d’aprenentatge.

Està format per un equip multidisciplinari els membres del qual formen part del claustre.

El Departament atén els alumnes que presenten algun tipus de dificultat en el seu desenvolupament funcional, psicomotriu, cognitiu, d’aprenentatge, familiar, social o emocional.

El Departament s’organitza en dos àmbits de treball:

  • Psicològic: Assessorament familiar per orientar els pares i alumnes en l’aspecte psicològic i seguiment dels alumnes que són atesos per professionals externs.
  • Pedagògic (Comissió d’Atenció a la Diversitat): Seguiment personalitzat de l’evolució acadèmica i madurativa dels alumnes amb necessitats educatives especials.
    Servei d’assessorament a l’equip docent en l’àmbit escolar per cercar les estratègies i tècniques més indicades en cada cas.

El Departament vetlla per aportar les darreres metodologies per tal de millorar la qualitat i eficàcia en les intervencions.

Així com també col·labora amb la formació i innovació de l’escola.

S’hi pot accedir per iniciativa de l’alumne, quan necessita atenció individual, o prèvia sol·licitud de les famílies a través de la secretaria del centre o amb una entrevista amb el tutor de l’alumne.