«S’entén per innovació pedagògica un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.»

Marc de la innovació pedagògica de Catalunya, maig de 2017

 

L’actual pla estratègic se centra en la innovació educativa i prenent-la com a marc de referència hem determinat els següents àmbits d’actuació:

Acompanyament emocional

Amb l’objectiu de fomentar l’acompanyament de l’equip docent, de l’alumnat i de les famílies i promoure una escola on les emocions hi juguin un paper protagonista.

 

 

Metodologies i recursos

Amb l’objectiu de facilitar metodologies i recursos didàctics al claustre per tal de seguir potenciant la innovació i motivació dels alumnes en tots els àmbits.

 

 

Pla digital de centre

Amb l’objectiu de millorar i potenciar la competènca digital docent, de l’alumnat, del PAS i acabar definint i elaborant un pla digital de centre.

 

 

Pla de llengües estrangeres

Amb l’objectiu de dissenyar un programa a nivell de centre que permeti assegurar i millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres de forma integrada i transversal amb la resta d’aprenentatges.

 

 

Organització i gestió

Amb l’objectiu de seguir treballant en un pla de millora contínua, amb un horitzó marcat en a certificació en normativa ISO, i definir responsabilitats i canals de comunicació entre totes les persones que formem part de l’Escola.