La missió de l’Escola Grèvol consisteix en oferir una proposta educativa basada en els principis educatius de gaudir del procés, convivència, atenció personalitzada, formació integral, autonomia, inclusió i diversitat, creativitat i educació en valors (autoestima, cooperació, iniciativa, respecte i responsabilitat) que estan especificats en el PEC (Projecte Educatiu de Centre) per tal d’oferir, i aconseguir, una educació integral de tots els seus alumnes.

Per a assolir aquesta missió l’Escola Grèvol ofereix un servei educatiu de qualitat, tant en el servei ofert als alumnes com en l’estructuració del mateix basat en el cicle de planificar, fer, avaluar i incorporar les millores. En aquest cicle hi té un paper principal la innovació pedagògica com a element vertebrador de les planificacions, incorporacions i millores. Entenem que un servei de qualitat és aquell que satisfà les necessitats de totes les nostres parts interessades (alumnes, famílies, socis i PAS) seguint la missió, visió i valors de l’escola.

Per garantir aquesta política de qualitat el Consell Rector encarrega funcions i responsabilitats a la comissió de millora (formada per representants de tots els estaments de la comunitat educativa)

Els objectius de la qualitat que es plantegen des de l’escola són els següents:

– Garantir un projecte educatiu acord amb la identitat i caràcter propi de l’escola.- Oferir un desplegament curricular acord amb els principis educatius especificats en el PEC.
– Enfortir la comunicació i diàleg entre tots els estaments de l’escola i la cooperativa (òrgans de gestió [titularitat i equip directiu], claustre docent, AMPA, PAS…)
– Promoure el treball en equip, i cooperatiu, per assolir una cultura de la qualitat.
– Dissenyar i realitzar un seguit de processos que facin un ús adequat dels recursos per tal d’oferir els serveis que demana la comunitat educativa.
– Assegurar el compliment de requisits legals i reglamentaris aplicables al desenvolupament de la nostra activitat com a centre educatiu.

Política de qualitat aprovada pel Consell Rector en acta de 24/01/2019